Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Strona Główna ˇ Pracownicy GOPS ˇ Artykuły ˇ Pobierz ˇ Galeria ˇ Kontakt ˇ ePUAP ˇ BIP Czerwiec 01 2020 00:01:22
Nawigacja
Strona Główna
Pracownicy GOPS
Artykuły
Pobierz
Galeria
Kontakt
Artykuły
ePUAP
BIP
Ochrona Danych Osobowych
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 267
Najnowszy Użytkownik: Elwira Kowalczyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Newsy

Projekt współfinansowany

 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostrow.gmina.pl

________________________________________

Ostrów: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW. Numer ogłoszenia: 85745 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013

Ostrów: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW
Numer ogłoszenia: 85745 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie , Ostrów 225, 39-103 Ostrów, woj. podkarpackie, tel. 17 2235768, faks 17 2235768.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsostrow.npx.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie niżej wymienionych 4 szkoleń zawodowych, dla 10 osób, (10 kobiet), które nie pracują zawodowo i(lub są zarejestrowane w PUP i(lub pracują zawodowo( oraz są w wieku aktywności zawodowej ,korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, mieszkających na terenie gminy Ostrów w następującym wymiarze: 1.Kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć okolicznościowych dla 10 osób 100 godzin 2.Nowoczesny sprzedawca z obsługa komputera i kasy fiskalnej 10 osób 90 godzin 3.Wizaż ze stylizacją paznokci dla 10 osób 70 godzin 4.Opiekunka osób starszych i dzieci 10 osób 100 godzin Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje (Załącznik nr 1 ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ - w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004roku o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy(tj. Dz.U. z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). t.j. iż posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełniania tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego poprzez weryfikację wpisu do RIS w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Warunek zostanie spełniony jeżeli instytucja będzie figurowała w RIS jako instytucja aktywna w 2013r
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca odpowiednio udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zorganizował i wykonał lub wykonuje : Co najmniej 2 szkolenia z każdego zakresu którego dotyczy przedmiot zamówienia dla minimum 10 osób w wymiarze minimum 70 godzin zajęć ,. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia na podstawie dołączonego wykazu wykonanych usług i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania tego warunku . Wykonawcy składają oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna dany warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje że dysponuje lub na czas realizacji zadania będzie dysponował co najmniej 1 osobą, (trenerem/wykładowcą/instruktorem) która posiada doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzonych co najmniej 2 zajęć z każdego zakresu i tematyki zamówienia Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia na podstawie dołączonego wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Wykonawcy składają oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty: - zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia kursu lub warsztatów wywołanej w szczególności nieskompletowaniem na czas grupy szkoleniowej, przesunięcia terminu podpisania umowy dotacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy, lub przyczynami niezależnymi od wykonawcy lub zamawiającego ( działanie siły wyższej) - zmiany w kadrze dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie jest zmianą istotną i nie może prowadzić do obniżenia wymagań określonych w SIWZ. Wykonawca musi przedstawić kandydaturę o kwalifikacjach spełniających wymagania określone w SIWZ - zmiana miejsca realizacji zajęć, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do zmiany wymagań określonych w niniejszej SIWZ - zamiana harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach i za zgodą zamawiającego -zmiana liczby uczestników szkolenia może ulec zmianie( zwiększeniu lub zmniejszeniu nie więcej niż 2 osoby) Zmniejszenie liczby uczestników może nastąpić, jeżeli Zamawiający nie będzie mógł skompletować grupy uczestników w liczbie wskazanej w SIWZ, lub skierowana osoba nie podejmie szkolenia, a nie ma możliwości skierowania w zamian innej osoby. Zwiększenie liczby uczestników szkolenia może nastąpić jeżeli Wykonawca wyrazi na to zgodę . Zmiana liczby uczestników szkolenia nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia za przeszkolenie 1 uczestnika szkolenia. Wystąpienie przesłanek o których mowa wyżej upoważnia do zawarcia umowy obejmującej inną liczbę uczestników szkolenia niż ta, o której mowa w przedmiocie zamówienia lub zmiany umowy w zakresie liczby uczestników szkolenia oraz całkowitego wynagrodzenia za jego przeprowadzenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrow.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie 39-103 Ostrów 225..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie 39-103 Ostrów 225 pok. nr 4 ( budynek Urzędu Gminy w Ostrowie )..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Dodane przez GOPS dnia maj 22 2013 14:40:01332 Czytań - Drukuj
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

GOPS
03/12/2012 11:02Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu