Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie
Strona Główna ˇ Pracownicy GOPS ˇ Artykuły ˇ Pobierz ˇ Galeria ˇ Kontakt ˇ ePUAP ˇ BIP Maj 31 2020 22:28:06
Nawigacja
Strona Główna
Pracownicy GOPS
Artykuły
Pobierz
Galeria
Kontakt
Artykuły
ePUAP
BIP
Ochrona Danych Osobowych
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 267
Najnowszy Użytkownik: Elwira Kowalczyk
DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykali się w trybie interwencyjnym w celu pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, skład Zespołu był zmienny i zależny od potrzeby rodzin. W 2012 roku odnotowano 24 osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie.

W 20 przypadkach przemoc występowała 1 raz w roku, zaś w 4 przypadkach zdarzenia te miały miejsce od 2 do 5 razy w ciągu roku. Sprawcami w 23 przypadkach byli mężczyźni a w jednym kobieta. Wśród osób poszkodowanych wskutek przemocy domowej znajduje się 21 kobiet (w tym 1 niepełnosprawna), 2 mężczyzn (w tym 1 niepełnosprawny) i jedno dziecko.

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc fizyczna i przemoc psychiczna bądź emocjonalna.

W 2012 roku do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 26 formularzy rNiebieska Karta, w tym od przedstawicieli policji 25 oraz od przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 1. W ciągu roku 2012 r. zakończono 18 postępowań w ramach procedury Niebieskie Karty, na podstawie: 
§ 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty; (ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie) 12 
§ 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty; (rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań) - 6

Zespół Interdyscyplinarny podejmował różnorakie działania w odniesieniu do różnych kategorii osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie:
a) działania podejmowane wobec ofiar przemocy w rodzinie; 24 osób - Praca socjalna, wsparcie emocjonalne, pomoc finansowa, oferta umieszczenia w hotelu POIK, oferta pomocy psychologicznej i prawnej, poradnictwo, motywowania do potrzymania działań.
b) działania podejmowane wobec sprawców przemocy w rodzinie; 24 osób wezwanie na spotkanie ZI, rozmowa i pouczenie, w 8 przypadkach zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 6 zgłoszenie do Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla sprawców przemocy, w 1 z przypadków zawiadomienie do Prokuratury.

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczny wzrost liczby odnotowanych przypadków przemocy w porównaniu do poprzedniego roku funkcjonowania ZI. Nie jest to jednak spowodowane zwiększaniem skali przemocy a zwiększeniem świadomości mieszkańców gminy, którzy borykali się z problemem jednak go nie zgłaszali, zwiększonym zaufaniem do instytucji pomagających, uznaniem przez społeczeństwo przemocy domowej za przestępstwo i informowaniem o jej występowaniu oraz o potrzebie poszukiwania rozwiązań i pomocy. Świadczyć to może o skutecznym realizowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i zwiększającym się zaufaniu do instytucji pomagających.

 

Przewodniczący  ZI

Artur Wlazło


Dodane przez GOPS dnia luty 25 2013 12:27:54Czytaj więcej ˇ 323 Czytań - Drukuj
Przemoc domowa

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Ostrów

 

W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomaganie jej ofiarom angażuje się wielu profesjonalistów, organizacji i instytucji. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem środowisko rodzinne jest i powinno być skutecznie chronione przed ingerencjami zewnętrznymi. Zajmowanie się przemocą domową wymaga zarówno wnikliwego rozumienia złożoności zjawisk występujących w życiu rodzinnym, jak i szczególnej troski i rozwagi w trakcie interwencji. Według definicji, przyjmowanej przez polskich specjalistów, przemoc domowa to: rdziałanie lub zaniechanie dokonywane w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa lub dobra osobiste, a w szczególności w ich życie lub zdrowie (fizyczne czy psychiczne), powodujące u nich szkody lub cierpienie.r1; W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i wykorzystanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków rodziny. Z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo, którego odmiany określone są w różnych kodeksach i odpowiednio karane. Najczęściej stosowany art. 207 k.k.) dotyczy znęcania się fizycznego lub moralnego nad członkiem rodziny i przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie działa Zespół Interdyscyplinarny przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin z terenu gminy oraz innych instytucji; w tym m.in. przedstawiciele Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Policji, Sądu Rejonowego w Ropczycach, Służby Zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wyznaczony jest na lata 2011 - 2015 i obejmuje aktywne przeciwdziałanie przemocy domowej, zakłada współpracę instytucji na rzecz skutecznego działania oraz systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, organizowanie akcji informacyjno- edukacyjnych dotyczących przemocy. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:  diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiej osoby, zadawać jej bólu, czy znęcać się nad nią w jakikolwiek inny sposób. To jej sprawcy powinni wstydzić się swojego zachowania, a nie ofiary. Przemoc domowa jest przestępstwem. Jeżeli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym ośrodkiem, a postaramy Ci się pomóc.

Przewodniczący ZI

Artur Wlazło


Dodane przez GOPS dnia sierpień 27 2012 12:31:070 Komentarzy ˇ 431 Czytań - Drukuj
Podsumowanie projektu Czas na aktywność w Gminie Ostrów

 

W dn. 28.11.2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego POKL pn. Czas na aktywność w Gminie Ostrów.

 


Dodane przez GOPS dnia listopad 29 2011 14:07:35Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy ˇ 382 Czytań - Drukuj
Projekt systemowy GOPS w 2012Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ostrowie

zaprasza

 

Osoby bezrobotne, niepracujące i  rolników w wieku aktywności zawodowej które poszukują pracy, oraz  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkują na terenie Gminy Ostrów do udziału w

   BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

 


Dodane przez GOPS dnia maj 16 2011 13:29:54Czytaj więcej ˇ 320 Czytań - Drukuj
Podsumowanie projektu "Czas na aktywność w gminie Ostrów"

Podsumowanie projektu
"Czas na aktywność w gminie Ostrów"
w 2010

Gmina Ostrów, jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  Poddziałanie 7.1.1. 


Dodane przez GOPS dnia grudzień 07 2010 10:08:09Czytaj więcej ˇ 337 Czytań - Drukuj
Masz dzieci i trudno związać ci koniec z końcem? Nie przegap...

Masz dzieci i trudno związać ci koniec z końcem? Nie przegap...

 

Zasiłek rodzinny to pomoc, jaką wypłaca gmina, jeśli w rodzinie są odpowiednio niskie dochody (najwyżej 504 zł netto na osobę, a 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Te pieniądze są po to, żeby chociaż częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Zasiłek dostaniemy, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat albo zanim ukończy naukę w szkole. Jednak nawet gdy się uczy, zasiłek przysługuje maksymalnie do czasu, gdy skończy 21 lat. Chyba że dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - wtedy można pobierać zasiłek aż do chwili, gdy ukończy ono 24 lata (ale tylko wtedy, gdy kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej).


Próg 504 zł na osobę to kwota netto. Otrzymamy ją po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje: 

- rodzicom;

- jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka; 

- osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka); 

- osobie uczącej się (pełnoletniej, która nie jest już na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci albo dlatego, że ma zasądzone alimenty; ale uwaga, wyrok sądu musi zostać wydany przed czasem, kiedy ta osoba ukończyła 18 lat).


Jakie dokumenty są potrzebne
 

W urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania składamy zestaw dokumentów:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego; 

- kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość swoją i członków rodziny; 

- kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; 

- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej; 

- orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (przy ubieganiu się o świadczenia na okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2010 r., wymagane będą dochody za rok 2009). 

Druki wniosków rozdają też instytucje przydzielające zasiłki, niektóre zamieszczają je na swoich stronach internetowych (można je stamtąd wydrukować).

Gdy ktoś chce się też ubiegać o dodatki (o tym niżej), wtedy ośrodek może go poprosić o inne zaświadczenia.

Kiedy składać wniosek

Najlepiej zdążyć ze złożeniem wniosku od początku do końca września - wtedy wypłatę otrzymamy do 30 listopada tego roku. Jeśli złożymy wniosek później - od 1 października do 30 listopada - dostaniemy pieniądze najpóźniej do 31 grudnia. 

Skąd takie zasady? Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Dlatego co roku trzeba od nowa składać dokumenty. A jeśli ktoś złoży wniosek np. w kwietniu, pieniądze zostaną mu przyznane od miesiąca, w którym przyniósł dokumenty do końca okresu świadczeniowego (do października). Potem trzeba znowu składać nowy wniosek. 

Ile można dostać?

W tej chwili stawki zasiłków rodzinnych wynoszą miesięcznie:

- na dziecko do piątego roku życia - 68 zł; 

- na dziecko powyżej piątego roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia - 91 zł;

- na dziecko w wieku 18-24 lata - 98 zł.

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które: ożeni się lub wyjdzie za mąż, zostało umieszczone np. w schronisku dla nieletnich, w rodzinie zastępczej (ustawa mówi o tzw. instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie). 

Nie dostaniesz także zasiłku, jeśli sam wychowujesz dziecko, ale nie masz na nie orzeczonych alimentów. Chyba że:

- drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany;

- sąd zobowiązał do utrzymywania dziecka tylko jedno z rodziców, a drugie nie musi płacić alimentów;

- sąd oddalił powództwo o alimenty od drugiego z rodziców.

Na jak długo zasiłek

Pomoc przyznawana jest na tzw. okres zasiłkowy, czyli na 12 miesięcy - teraz od 1 listopada 2010 do 31 października 2011. Ale także w trakcie roku, gdy dochody w twojej rodzinie spadną, możesz ubiegać się o wsparcie. Gdy jednak sytuacja materialna w ciągu roku się poprawi, trzeba to zgłosić tam, skąd bierzesz zasiłek (w ośrodku pomocy społecznej lub w gminie). Możesz wówczas stracić prawo do zasiłku. Jeśli nie zgłosisz wyższych dochodów i to się wyda, będziesz musiał zwrócić nienależnie pobrane świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami (11,5 proc. rocznie).

 

 


Dodane przez GOPS dnia wrzesień 06 2010 21:27:18Czytaj więcej ˇ 359 Czytań - Drukuj
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW W 2010 R. 


Gmina Ostrów, jako beneficjent projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt systemowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. pn. CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE OSTRÓW”. Celem głównym projektu jest przezwyciężenie marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Projektem  objętych jest 10 beneficjentów ostatecznych; 5 kobiet i 5 mężczyzn.

W czerwcu i lipcu 2010 r. odbyły się szkolenia zawodowe dla mężczyzn:

1. Pracownik robót wykończeniowych  w budownictwie

2. Magazynier wraz z obsługą komputera i wózków widłowych

W sierpniu i wrześniu odbywają się szkolenia zawodowe w których uczestniczą kobiety. Są to szkolenia:

1.    Projektowanie i szycie ubrań z elementami kreowania wizerunku

2.    Projektowanie i modelowanie ubrań

 

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

 


Dodane przez GOPS dnia lipiec 28 2010 20:21:32Czytaj więcej ˇ 367 Czytań - Drukuj
Co to jest pomoc społeczna?

Co to jest pomoc społeczna?

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji z środowiskiem.

 


Dodane przez GOPS dnia lipiec 28 2010 13:51:23Czytaj więcej ˇ 348 Czytań - Drukuj
Strona 9 z 9 << < 6 7 8 9
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

GOPS
03/12/2012 11:02Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu